China CHN

People’s Republic of China

Zhonghua Renmin Gongheguo

中 华人民共和 国 

 

Capital: Beijing 

Area: 9'596'961 km²

 

Country-Information on Wikipedia

Plates-Information on Wikipedia

 

Map

皖 Anhui Province

安徽省 Ānhuī Shěng 

Capital: Hefei

 Fujian Province

福建省 Fújiàn Shěng 

Capital: Fuzhou

 Guangdong Province

广东省 Guǎngdōng Shěng 

Capital: Guangzhou

 Hubei Province

湖北省 Húběi Shěng 

Capital: Wuhan

 Jiangsu Province

江苏省Jiāngsū Shěng 

Capital: Nanjing

 Liaoning Province

辽宁省 Liáoníng Shěng 

Capital: Shenyang

 Shaanxi Province

陕西省 Shǎnxī Shěng

Capital: Xi'an

 Shandong Province

山东省 Shāndōng Shěng

Capital: Jinan

 Shanxi Province

山西省 Shānxī Shěng

Capital: Taiyuan

 Xinjiang Uygur Autonoumous Region

新疆维吾尔自治区 Xīnjiāng Wéiwú'ěr Zìzhìqū

Capital: Ürümqi

 Yunnan Province

云南省 Yúnnán Shěng

Capital: Kunming

 Zhejiang Province

浙江省 Zhèjiāng Shěng

Capital: Hangzhou

 Tianjin Municipality

天津市 Tientsin/T'ien-chin

Capital: Tianjin